VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží dodávaného společností AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., platné od 1.1.2012

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., IČ: 26850559, se sídlem Ostrava, Muglinov, Betonářská 788/1, PSČ 712 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 28343 (jako prodávajícím) a jejími zákazníky (jako kupujícími) ve vztazích vyplývajících z kupních smluv (jakož i rámcových kupních smluv), uzavíraných o prodeji zboží. Společnost AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o. je dále označena jen jako „prodávající“ a její zákazník je dále označen jen jako „kupující“.

Dodávka zboží

1) Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2) Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, nezbavuje to kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu. Prodávající je v takovém případě oprávněn odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady jakýmkoli vhodným způsobem na adresu sídla nebo provozovny kupujícího nebo uskladnit neodebrané zboží ve svém skladu, přičemž v tomto případě je kupující povinen hradit prodávajícímu skladné ve výši 0,5% z ceny uskladněného zboží za každý den jeho uskladnění.

3) Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.

4) Na výzvu prodávajícího sdělí kupující písemně jména osob oprávněných k převzetí zboží, jejich datum narození, bydliště a registrační značku vozidla, případně jiné identifikační údaje. Kupující prohlašuje, že jej zavazují veškeré závazky vzniklé jednáním těchto osob s prodávajícím.

Pravidla při přebírání zboží

1) Při přímých dodávkách platí tato pravidla při přebírání zboží:

- na místě vykládky je přítomna osoba oprávněná k převzetí zboží a potvrzení dodacího listu

- doba vykládky nepřesáhne jednu hodinu od příjezdu kamionu

(v případě překročení uvedené doby vykládky je dopravce oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu za čekání vozidla)

- při přebírání zboží je oprávněná osoba povinna si překontrolovat dodávku a veškeré neshody vyznačit na dodacím listu, dále je povinna si kopii dodacího listu nechat potvrdit řidičem

- v případě chybné dodávky (dodání jiného zboží) anebo při znehodnocení zboží způsobeném dopravou, je kupující povinen ihned kontaktovat obchodní oddělení: zdící materiály,omítky na tel.č.: 725 669 804, suchá výstavba na tel.č.: 725 669 803.

- reklamaci lze uplatnit jen tehdy, bude-li na obchodním oddělení prodávajícího řádně sepsán „Reklamační protokol“ na základě dodacího listu s označením neshod, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zboží

- vady, které nebudou viditelné při přebírání zboží, je možné reklamovat přímo na obchodním oddělení prodávajícího (na základě předložení dodacího listu), nejpozději však do 15dnů od převzetí zboží

- jakoukoliv reklamaci zjevných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to ještě před zapracováním zboží do stavby

- kupující, který uplatnil reklamaci zboží, je povinen zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit skutečný stav věci

2) Palety:

- Oprávněná osoba je dále povinna si překontrolovat kvalitu palet a veškerá poškození palet vyznačit na dodacím listu s uvedením počtu poškozených palet

- palety jsou zálohované, účtuje se manipulační poplatek ve výši 20,- Kč a jejich případné opotřebení účtované dodavatelem prodávajícího

- prodávající přijímá na sklad palety nepoškozené a odpovídající „Pravidlům pro vrácení palet WCP“

- prodávající přijímá poškozené palety jen v případě, budou-li označeny na kopii dodacího listu (potvrzeného řidičem)

- lhůta pro vrácení palet je 90 dní od odběru zboží, kupující je povinen doložit zachování této lhůty dodacím listem

- kupující přijme zpět jen ty palety, které prodal

- nepřevzaté poškozené palety, které kupující ponechá na skladě prodávajícího, si kupující může vyzvednout do 7 dnů, po této době budou zlikvidovány

Vrácení zboží

1) Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu zboží do jednoho měsíce od jeho dodání. Zboží musí být originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené. Kupující je povinen bezpečně prokázat, že se jedná o zboží zakoupené od prodávajícího. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu manipulační poplatek ve výši 15% z kupní ceny + DPH.

2) Kupující není oprávněn vrátit prodávajícímu zboží, které bylo vyrobeno na zakázku nebo které bylo na základě požadavku kupujícího upravováno (např. řezáno).

3) Prodávající má kdykoli právo dle svého vlastního uvážení odmítnout převzetí zboží zpět, např. z důvodu značného množství zboží, zaplnění skladu, sezonního zboží apod., a to i když jsou jinak zcela splněny podmínky dle odst. 1 tohoto článku. Kupujícímu v takovém případě nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky, např. z titulu náhrady škody apod.

Ceny a platební podmínky

1) Ceny se řídí ceníkem prodávajícího. Pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, rozumí se kupní cenou cena bez DPH.

2) Prodávající je oprávněn započíst proti pohledávce splatné i pohledávku nesplatnou. Prodávající je oprávněn započíst i pohledávku promlčenou, a to bez ohledu na to, kdy k jejímu promlčení došlo.

3) Při prodlení kupujícího s úhradou jakékoli pohledávky prodávajícího je prodávající oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za kupujícím za okamžitě splatné a požadovat jejich zaplacení. K zesplatnění dojde v den, kdy bude kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o zesplatnění pohledávek. Nepodaří-li se oznámení doručit na posledně známou adresu, má se za to, že oznámení bylo doručeno druhý den po podání zásilky k poštovní přepravě.

4) Při prodlení kupujícího s úhradou jakékoli pohledávky prodávajícího (nebo její části) je prodávající oprávněn odstoupit od všech dalších kupních smluv uzavřených s kupujícím, od rámcové kupní smlouvy, je-li uzavřena, nebo odmítnout dodání dalšího zboží kupujícímu až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství a případných smluvních pokut. Toto ustanovení dopadá i na případy, kdy se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny (nebo její části), která měla být uhrazena předem.

5) V případě prodlení s placením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno něco jiného.

Výhrada vlastnictví

1)Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží si prodávající vyhrazuje vlastnické právo k tomuto zboží.

2) Pokud kupující zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva prodávajícího, dále prodá, je povinen upozornit subjekt, který od kupujícího zboží kupuje, na existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího. Smluvní strany se dohodly, že kupující postupuje na prodávajícího všechny pohledávky na zaplacení kupní ceny, které kupujícímu v budoucnu vzniknou z prodeje zboží, na které se bude vztahovat výhrada vlastnického práva prodávajícího. Prodávající s tímto postoupením souhlasí. Kupující je povinen o postoupení informovat subjekt, který od kupujícího zboží koupí. Kupující je oprávněn od subjektu, který od kupujícího zboží koupí, přijímat úhrady kupní ceny, tyto je však povinen uložit odděleně a bez zbytečného odkladu odvést prodávajícímu.

3) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o tom, že si jiná osoba (např. věřitel kupujícího, exekutor apod.) činí nároky na zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva prodávajícího.

4) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za zboží je prodávající oprávněn požadovat vrácení zboží zpět. Náklady spojené s vrácením zboží jsou k tíži kupujícího.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1) V případě, že na kupujícího bude podán insolvenční návrh, je prodávající oprávněn odstoupit od všech kupních smluv uzavřených s kupujícím a od rámcové kupní smlouvy, je-li uzavřena.

2) V právních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím se použijí výhradně tyto VOP, nákupní podmínky kupujícího a jiné všeobecné obchodní podmínky kupujícího jsou tímto ze svého použití vyloučeny, ledaže by se smluvní strany dohodly písemně jinak.

3) Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupních smluv, jakož i z rámcových kupních smluv a těchto VOP, se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

4) Tyto VOP platí, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto písemně něco jiného.

Hledáme nové parťáky

Jdete do toho?