Reklamační řád

Informace pro spotřebitele (dle § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (reklamační řád)

Prodávající: AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., IČO: 26850559, se sídlem Betonářská 788/1, 712 00 Ostrava, Muglinov, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28343

Kontaktní adresa: Betonářská 788/1, 712 00 Ostrava, Muglinov

Adresa pro uplatnění reklamace: Betonářská 788/1, 712 00 Ostrava, Muglinov

I. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád upravuje vztahy vznikající mezi smluvními stranami v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající a na straně druhé stojí kupující – spotřebitel. Právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, výslovně neupravené tímto reklamačním řádem nebo všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „spotřebitelský zákon“), v platném znění. Pokud jsou všeobecné obchodní podmínky v rozporu s tímto reklamačním řádem, má přednost tento reklamační řád.

2. Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, tento reklamační řád se nepoužije a právní vztahy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen VOP) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění.

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující – spotřebitel (dále také jen „kupující“) vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. VOP jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.aastavebniny.cz.

4. Spotřebitelem se rozumí v souladu se zákonem kupující, který splňuje definiční znaky spotřebitele dle spotřebitelského zákona, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

II. Jakost při převzetí

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a spotřebitelského zákona.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Tato ustanovení uvedená v čl. II. odst. 3. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit mohl. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6. Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.

8. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

11. U prodávaného použitého zboží a věcí prodávaných za nižší cenu v důsledku existence vady má kupující, místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.

12. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

III. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na veškeré výrobky záruku za jakost, na jejímž základě se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba pro kupujícího činí 24 měsíců, není-li v záručním listě poskytnuta delší záruční doba, nebo nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak (například na obalu).

3. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou.

IV. Nároky plynoucí z vad věci

1. V případě podstatného porušení smlouvy má kupující právo (bez ohledu na odstranitelnost vady):

a) požadovat dodání nové věci bez vady, nebo dodání chybějící věci;

b) požadovat bezplatné odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo odstoupit od smlouvy.

2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal; v ostatních případech se má za to, že je porušení nepodstatné.

3. V případě nepodstatného porušení smlouvy má kupující právo (bez ohledu na odstranitelnost vady) na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Pokud se odstranitelná vada vyskytla po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá reklamace u odlišných závad) nebo má zboží větší počet vad (nejméně 3 současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu věci odstoupit od smlouvy.

7. Prodávající neodpovídá za následující vady a současně se na tyto vady nevztahuje záruka za jakost:

a) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

b) vady nových věcí prodávaných se slevou, pro které byla nižší cena sjednána;

c) vady věcí způsobené při tzv. vlastní montáži, nebo v jejím důsledku, tj. montáži, která není součástí kupní smlouvy a vada nevznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži;

d) vady a poškození, které si kupující způsobil sám, včetně vad vzniklých v důsledku nesprávného užívání v rozporu s návodem použití, nebo o nich před převzetím věci věděl; nebo

e) vyplývá-li to z povahy věci.

V. Uplatnění reklamace

1. Reklamace musí obsahovat jednoznačnou a přesnou identifikaci kupujícího včetně kontaktních údajů (zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) a reklamovaného zboží, dále číslo a datum vystavení dodacího listu, popis vytýkané vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

2. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

3. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese: Betonářská 788/1, 712 00 Ostrava, Muglinov.

4. Při přímých dodávkách platí tato pravidla:

- při přebírání zboží je oprávněná osoba povinna si překontrolovat dodávku a veškeré neshody vyznačit na dodacím listu, dále je povinna si kopii dodacího listu nechat potvrdit řidičem

- v případě chybné dodávky (dodání jiného zboží) anebo při znehodnocení zboží způsobeném dopravou, je kupující povinen ihned kontaktovat obchodní oddělení: zdící materiály,omítky na tel.č.: 725 669 804, suchá výstavba na tel.č.: 725 669 803.

- jakoukoliv reklamaci zjevných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to ještě před zapracováním zboží do stavby

- kupující, který uplatnil reklamaci zboží, je povinen zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit skutečný stav věci

5. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat věc) u prodávajícího dle předchozích bodů.

6. Kupující předloží doklad o nákupu, příp. záruční list, nebo jiným způsobem doloží, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace.

7. Zaslání silně znečištěného a hygienicky závadného zboží, může vést k zamítnutí reklamace. V tomto případě prodávající vrátí zboží na adresu kupujícího. Kupující nemá nárok na náhradu za přepravné.

VI. Vyřízení reklamace

1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Následující den potom, co kupující reklamaci uplatnil, je prvním dnem 30denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den. O vyřízení reklamace je povinen prodávající kupujícího vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

2. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, případně do doby, kdy si byl kupující povinen věc po opravě převzít. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho součásti, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

3. Pokud je třeba údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, vyzve prodávající kupujícího k jejich doplnění v požadovaném rozsahu. Tato doba se nezapočítává do lhůty pro vyřízení reklamace.

4. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění svých práv. Kupující má právo na náhradu nákladů na dodání zboží v případě uznání oprávněnosti reklamace. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější možný způsob standardního vrácení zboží, který prodávající nabízel, budou ze strany prodávajícího vráceny pouze ty náklady, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání.

5. Odpověď na obdrženou reklamaci je zasílána na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci a také na emailovou adresu uvedenou v reklamaci, jinak na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

VII. Mimosoudní řešení sporů

1. Prodávající informuje kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, na kterou se kupující může obrátit. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a www.adr.coi.cz.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.10.2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Hledáme nové parťáky

Jdete do toho?